Zyre operative dhe ergonomike. Mënyra se si punojmë ka ndryshuar plotësisht. Jemi më të shpejtë, më efikas, më fleksibël. Është e pashmangshme që për këtë arsye ndryshimi kërkon respekt për hapësirat e punës, të cilat bëhen fleksibël, hibride, të gatshme për të ndryshuar dhe për t’ju përshtatur funksioneve, numrit të punonjësve në rolet e tyre. Me tavolina zyre, sirtariera zyre dhe rafte zyre koleksionet operative të Fantoni-it i përgjigjen të gjitha nevojave për një zyrë që mban emrin ergonomi, funksionalitet, me një dizajn që rinovohet dhe bëhet gjithnjë e më aktual.